Dünya Tarihinde 5 Büyük Kitlesel Yok Oluş ve Bir Sonraki Kitlesel Yok Oluş Ne Zaman?


Dünya tarihinde beş büyük kitlesel yok oluş (büyük yok oluş) dönemi yaşanmıştır. Bu yok oluş olayları, çeşitli sebeplerden dolayı dünya üzerindeki yaşamın büyük bir bölümünün yok olmasına yol açmıştır. İşte bu beş büyük yok oluş;

1. Ordovisyen-Silüryen Yok Oluş (Yaklaşık 444 milyon yıl önce)

Sebepler:

 • Buzul Çağı: Gondvana süper kıtasının güney kutbuna doğru hareketi sonucu büyük buzul tabakaları oluştu. Bu, deniz seviyesinin düşmesine neden oldu.
 • Deniz Seviyesinin Düşmesi: Deniz seviyeleri düştüğünde kıyı bölgelerindeki habitatlar yok oldu. Sığ denizlerde yaşayan birçok organizma bu durumdan olumsuz etkilendi.
 • Okyanus Anoksik Olayları: Okyanuslarda oksijen seviyelerinin düşmesi, özellikle derin denizlerde geniş oksijensiz bölgelerin (anoksik bölgeler) oluşmasına yol açtı. Bu, deniz yaşamı için kritik bir tehdit oluşturdu.

Süreçler:

 • İki Aşamalı Yok Oluş: Bu kitlesel yok oluş iki ana aşamada gerçekleşti. İlk aşamada, deniz seviyesinin düşmesi sonucu birçok deniz habitatı yok oldu. İkinci aşamada, deniz seviyesinin yeniden yükselmesiyle anoksik koşullar arttı ve kalan türlerin büyük bir kısmı yok oldu.

Sonuçlar:

 • Biyolojik Çeşitlilik: Trilobitler, brachiopodlar ve graptolitler gibi deniz türlerinin %85'ine yakını yok oldu.
 • Ekosistemler: Deniz ekosistemleri büyük ölçüde değişti, ancak Silüryen döneminde toparlanma başladı. Yeni resif ekosistemleri ortaya çıktı ve yeni türler evrimleşti.

2. Geç Devoniyen Yok Oluşu (Yaklaşık 375-360 milyon yıl önce)

Sebepler:

 • Anoksik Olaylar: Okyanuslardaki oksijen seviyelerinin düşmesi, derin denizlerde geniş anoksik bölgelerin oluşmasına neden oldu.
 • İklim Değişiklikleri: Ani iklim değişiklikleri, okyanus sıcaklıklarının dalgalanmasına ve deniz seviyelerinin değişmesine yol açtı.
 • Bitki Örtüsünün Değişimi: Karasal bitki örtüsünün genişlemesi, toprak erozyonunu artırdı ve okyanuslara büyük miktarda organik madde taşınmasına neden oldu. Bu, anoksik koşulları daha da kötüleştirdi.

Süreçler:

 • Uzun Süreli Yok Oluş: Geç Devoniyen yok oluşu, birkaç milyon yıl boyunca aralıklı olarak gerçekleşti. Bu süreç, deniz ekosistemlerinin yavaş yavaş çökmesine neden oldu.
 • Resiflerin Çöküşü: Resif ekosistemleri, bu yok oluş sırasında büyük zarar gördü ve birçok resif yapıcı organizma yok oldu.

Sonuçlar:

 • Biyolojik Çeşitlilik: Resif yapıcı organizmalar ve birçok balık türü dahil olmak üzere deniz yaşamının %75'i yok oldu.
 • Ekosistemler: Yeni türler ve ekosistemler, bu yok oluştan sonra evrimleşti. Karasal bitki örtüsü genişlemeye devam etti ve yeni habitatlar oluştu.

3. Permiyen-Triyas Yok Oluşu (Yaklaşık 252 milyon yıl önce)

Sebepler:

 • Sibirya Traps Volkanizması: Sibirya'da meydana gelen devasa volkanik patlamalar, atmosfere büyük miktarda sera gazı saldı. Bu gazlar, küresel ısınmaya neden oldu ve okyanus asidifikasyonunu tetikledi.
 • Okyanus Anoksik Olayları: Okyanuslardaki oksijen seviyelerinin düşmesi, geniş anoksik bölgelerin oluşmasına neden oldu.
 • İklim Değişiklikleri: Küresel ısınma, okyanus asidifikasyonu ve deniz seviyelerinin değişmesi, ekosistemlerin çökmesine yol açtı.

Süreçler:

 • Ani ve Dramatik Yok Oluş: Permiyen-Triyas yok oluşu, kısa bir zaman diliminde gerçekleşti ve kara ve deniz yaşamını büyük ölçüde etkiledi. Volkanik faaliyetler, atmosfere büyük miktarda karbon saldı ve bu da iklim değişikliklerine yol açtı.

Sonuçlar:

 • Biyolojik Çeşitlilik: Kara ve deniz yaşamının %96'sı yok oldu. Bu, Dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluştur.
 • Ekosistemler: Deniz ve kara ekosistemleri tamamen çöktü. Bu yok oluş, dinozorların yükselişine ve egemenliğine olanak tanıdı. Yeni türler ve ekosistemler, yok oluştan sonra ortaya çıktı.

4. Triyas-Jura Yok Oluşu (Yaklaşık 201 milyon yıl önce)

Sebepler:

 • Atlantik Okyanusu'nun Açılması: Bu dönemde meydana gelen volkanik faaliyetler, atmosferde büyük miktarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının birikmesine neden oldu.
 • İklim Değişiklikleri: Volkanik faaliyetler sonucu iklimde ani değişiklikler meydana geldi, bu da ekosistemlerin çökmesine yol açtı.

Süreçler:

 • Volkanik Faaliyetler: Atlantik Okyanusu'nun açılması sırasında meydana gelen volkanik faaliyetler, uzun süreli iklim değişikliklerine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oldu.

Sonuçlar:

 • Biyolojik Çeşitlilik: Kara ve denizde yaşayan türlerin %80'inden fazlası yok oldu. Dinozorlar bu dönemde baskın türler haline geldi.
 • Ekosistemler: Yok oluş, kara ve deniz ekosistemlerinin yeniden yapılanmasına yol açtı, yeni türlerin evrimleşmesine olanak tanıdı.

5. Kretase-Paleojen (Tersiyer) Yok Oluşu (Yaklaşık 66 milyon yıl önce)

Sebepler:

 • Asteroid Çarpması: Yucatán Yarımadası'na çarpan büyük bir asteroid, Chicxulub kraterini oluşturdu. Çarpma, büyük miktarda toz ve aerosollerin atmosfere salınmasına neden oldu, bu da güneş ışığının ulaşmasını engelleyerek ani soğuma ve karanlık dönemine yol açtı.
 • Deccan Traps Volkanizması: Hindistan'daki Deccan Traps volkanik patlamaları, atmosfere büyük miktarda karbondioksit ve sülfür dioksit saldı. Bu gazlar, iklim değişikliklerine ve okyanus asidifikasyonuna neden oldu.
 • İklim Değişiklikleri: Asteroid çarpması ve volkanik faaliyetler sonucu iklimde ani değişiklikler meydana geldi.

Süreçler:

 • Ani Yok Oluş: Asteroid çarpması, kısa sürede büyük bir çevresel yıkıma yol açtı. Volkanik faaliyetler de bu süreci destekledi ve iklimde ani değişiklikler meydana geldi.

Sonuçlar:

 • Biyolojik Çeşitlilik: Dinozorlar dahil olmak üzere kara ve deniz türlerinin %75'i yok oldu. Bu, memelilerin ve kuşların evrimleşmesine ve baskın hale gelmesine olanak tanıdı.
 • Ekosistemler: Çiçekli bitkiler ve böcekler, bu yok oluştan sonra önemli bir çeşitlenme yaşadı. Memeliler ve kuşlar, yeni ekolojik nişleri doldurdu ve çeşitlendi.

Bu kitlesel yok oluşlar, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinde dramatik değişikliklere neden oldu ve evrimsel tarihin farklı dönemlerinde önemli dönüm noktaları olarak kabul edilir. Her biri, büyük iklim değişiklikleri, volkanik faaliyetler, asteroid çarpmaları ve okyanus kimyasındaki değişiklikler gibi çeşitli çevresel stres faktörlerinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.

Bir Sonraki Kitlesel Yok Oluş Ne Zaman?

Dünya tarihindeki önceki kitlesel yok oluşlar, genellikle büyük çevresel değişiklikler veya felaketler nedeniyle gerçekleşmiştir. Gelecekte bir kitlesel yok oluşun olasılığını ve nedenlerini değerlendirirken, mevcut bilimsel veriler ve potansiyel risk faktörlerine odaklanmak önemlidir. Aşağıda, gelecekteki bir kitlesel yok oluşa yol açabilecek başlıca faktörler ve bu faktörlerin olası etkileri detaylandırılmıştır.

1. İklim Değişikliği

Küresel Isınma

 • Sera Gazları: İnsan faaliyetleri, özellikle fosil yakıtların yakılması, endüstriyel işlemler ve tarım, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit (CO₂), metan (CH₄) ve diğer sera gazları salmaktadır. Bu gazlar, atmosferde birikerek sera etkisi yaratır ve küresel sıcaklıkların artmasına neden olur.
 • Isı Artışı: Küresel sıcaklık artışı, birçok ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği tehdit eder. 1.5°C ile 2°C arasında bir sıcaklık artışı bile, ekosistemler üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir. Örneğin, Arktik bölgedeki buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinin sular altında kalmasına neden olabilir.
 • Ekstrem Hava Olayları: Küresel ısınma, daha sık ve şiddetli kasırgalar, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller gibi ekstrem hava olaylarına yol açar. Bu olaylar, ekosistemler üzerinde doğrudan yıkıcı etkilere sahip olabilir ve biyolojik çeşitliliği azaltabilir.

Okyanus Asidifikasyonu

 • Kimyasal Değişimler: Okyanuslar, atmosfere salınan karbondioksitin yaklaşık %30'unu emer. Bu durum, deniz suyunun kimyasını değiştirir ve asidik hale gelmesine neden olur. Bu kimyasal değişim, özellikle kabuklu deniz canlıları ve mercanlar gibi kalsiyum karbonat kullanarak yapılarını oluşturan organizmalar için zararlıdır.
 • Ekosistem Etkileri: Okyanus asidifikasyonu, deniz ekosistemlerinin temel yapı taşlarını etkileyerek, geniş çaplı biyolojik çeşitlilik kayıplarına yol açabilir. Mercan resifleri, bu asidifikasyondan özellikle etkilenir ve bu resiflerin yok olması, birçok deniz türü için yaşam alanı kaybına neden olur.
 • Gıda Zinciri: Deniz ekosistemlerinin temel türlerinin yok olması, tüm gıda zincirini bozabilir. Bu durum, balık stoklarının azalmasına ve buna bağlı olarak insan gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olabilir.

2. Biyolojik Çeşitlilik Kaybı

Habitat Kaybı

 • Ormansızlaşma: Tropikal ormanlar, dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin önemli bir kısmını barındırır. Ancak, ormansızlaşma ve arazi dönüşümü, bu habitatların yok olmasına yol açmaktadır. Bu durum, ormanlarda yaşayan birçok türün neslinin tükenmesine neden olabilir.
 • Kentsel Genişleme: Şehirlerin ve altyapıların genişlemesi, doğal habitatların yerini alarak ekosistemlerin bozulmasına yol açar. Bu, yerel türlerin yaşam alanlarını kaybetmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir.
 • Tarım: Tarım arazilerinin genişlemesi, doğal habitatların yerini alarak ekosistemlerin bozulmasına neden olur. Monokültür tarım, biyolojik çeşitliliği azaltır ve toprağın verimliliğini düşürür.

Aşırı Avlanma ve Balıkçılık

 • Balık Stoklarının Tükenmesi: Aşırı balıkçılık, birçok deniz türünün popülasyonunu tehdit eder. Bu durum, deniz ekosistemlerinin dengesini bozabilir ve biyolojik çeşitliliği azaltabilir.
 • Kara Hayvanları: Aşırı avlanma, kara ekosistemlerinde de biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Bazı türlerin aşırı avlanması, bu türlerin neslinin tükenmesine ve ekosistem dengesinin bozulmasına yol açabilir.

İstilacı Türler

 • Ekosistem Dengesizliği: İstilacı türler, yerel türlerle rekabet ederek veya onları avlayarak ekosistemlerin dengesini bozar. Bu, yerel türlerin neslinin tükenmesine neden olabilir.
 • Habitat Değişiklikleri: İstilacı türler, ekosistemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirerek, yerel türlerin yaşam koşullarını zorlaştırır.

3. Jeolojik ve Kozmik Olaylar

Volkanik Patlamalar

 • Sibirya Traps: Geçmişteki büyük volkanik patlamalar, atmosferde büyük miktarda kül ve gaz salarak iklimi aniden değiştirmiştir. Örneğin, Permiyen-Triyas yok oluşu sırasında Sibirya Traps volkanizması, büyük bir küresel ısınma ve okyanus anoksik olaylarına yol açmıştır.
 • Kısa ve Uzun Vadeli Etkiler: Volkanik patlamalar, kısa vadede soğuma etkisi yapabilirken (volkanik kış), uzun vadede atmosfere salınan karbondioksit ve metan gibi gazlar nedeniyle küresel ısınmaya neden olabilir.

Asteroid Çarpmaları

 • Chicxulub Krateri: 66 milyon yıl önce Yucatán Yarımadası'na çarpan büyük bir asteroid, dinozorların ve birçok diğer türün yok olmasına neden olan Kretase-Paleojen (Tersiyer) yok oluşuna yol açtı. Çarpma, büyük miktarda toz ve aerosollerin atmosfere salınmasına ve ani iklim değişikliklerine neden oldu.
 • Potansiyel Tehditler: NASA ve diğer uzay ajansları, Dünya'ya çarpma potansiyeli olan asteroitleri izlemekte ve bu tür çarpışmaları önlemek için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Ancak, büyük bir asteroid çarpması hala potansiyel bir tehdit olarak varlığını sürdürmektedir.

Zaman Çerçevesi ve Öngörüler

Şu Anki Durum

 • 6. Kitlesel Yok Oluş: Birçok bilim insanı, şu anda insan faaliyetleri nedeniyle bir "6. kitlesel yok oluş" sürecinde olduğumuzu öne sürmektedir. Habitat kaybı, aşırı avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörler, biyolojik çeşitliliği hızla azaltmaktadır.
 • Biyolojik Çeşitlilik Kaybı Hızı: Mevcut biyolojik çeşitlilik kaybı hızı, geçmiş kitlesel yok oluşlarla karşılaştırılabilir seviyelerdedir. Bu, gelecekte büyük ekosistem çöküşlerine ve geniş çaplı tür kayıplarına yol açabilir.

Gelecek Tahminleri

 • Kısa Vadeli Tehditler (Önümüzdeki 100 Yıl): Küresel ısınma, okyanus asidifikasyonu ve habitat kaybı gibi faktörler, birçok türün neslinin tükenmesine yol açabilir. Özellikle Arktik ekosistemler, mercan resifleri ve yağmur ormanları ciddi tehdit altındadır.
 • Orta Vadeli Tehditler (Önümüzdeki 500-1000 Yıl): Devam eden iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı, ekosistemlerin daha geniş çapta bozulmasına neden olabilir. Bu, insan gıda güvenliği, su kaynakları ve genel ekosistem hizmetleri üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.
 • Uzun Vadeli Tehditler (1000 Yıl ve Ötesi): Büyük jeolojik veya kozmik olaylar (örneğin, büyük volkanik patlamalar veya asteroid çarpmaları), gelecekte kitlesel yok oluşlara yol açabilir. Ancak, bu tür olaylar genellikle öngörülemez ve zamanlamaları kesin olarak belirlenemez.

Önleme ve Müdahale Stratejileri

İklim Değişikliği ile Mücadele

 • Karbon Emisyonlarının Azaltılması: Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve ormansızlaşmanın durdurulması gibi önlemler alınmalıdır.
 • Karbon Tutma Teknolojileri: Atmosferden karbondioksit yakalama ve depolama teknolojileri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Uluslararası Anlaşmalar: Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar, küresel karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Bu tür anlaşmaların uygulanması ve geliştirilmesi kritik öneme sahiptir.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

 • Koruma Alanları: Doğal habitatları korumak için milli parklar, koruma alanları ve biyosfer rezervleri oluşturulmalı ve genişletilmelidir.
 • Sürdürülebilir Tarım ve Balıkçılık: Sürdürülebilir tarım ve balıkçılık uygulamaları teşvik edilmeli, aşırı avlanma ve yasadışı avcılıkla mücadele edilmelidir.
 • İstilacı Türlerle Mücadele: İstilacı türlerin yayılmasını önlemek için biyogüvenlik önlemleri alınmalı ve istilacı türlerin yönetimi için stratejiler geliştirilmelidir.

Jeolojik ve Kozmik Tehditlere Karşı Hazırlık

 • Volkanik İzleme: Büyük volkanik patlamaları tahmin etmek ve etkilerini azaltmak için volkanik izleme sistemleri geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
 • Asteroid İzleme ve Saptırma: Potansiyel tehlikeli asteroidleri izlemek için küresel gözlem ağları genişletilmeli ve olası çarpışma risklerini azaltmak için saptırma teknolojileri araştırılmalıdır.

Sonuç olarak, gelecekteki bir kitlesel yok oluşu önlemek veya etkilerini azaltmak için iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliği koruma ve jeolojik/kozmik tehditlere hazırlıklı olma gibi kapsamlı stratejiler gerekmektedir. Bu stratejiler, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar